Pravilnik - Serbia Marathon - trkački spektakl godine
srb-mrtn-logo

Pravilnik

 • Događaj: SERBIA MARATHON 2019
 • Mesto održavanja: Štark ARENA
 • Datum održavanja: 17.11.2019. godine

Da biste se registrovali i zvanično postali učesnik 1. Serbia Marathon, morate potvrditi da se slažete sa sledećim pravilima. Pravila važe za sve učesnike trka i molimo vas da ih pažljivo pročitate.

 • Popunjavanjem prijave na našem sajtu, automatski prihvatate i sve što je navedeno u ovom pravilniku.
 • Ukoliko iz bilo kog razloga trka mora biti otkazana (vremenski uslovi, nepredviđeni događaji) startnine se ne vraćaju.
 • Svi maloletni učesnici trka moraju imati pismeno odobrenje roditelja, svojeručno potpisano, za učešće na trkama u okviru Serbia Marathona.
 • Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak imovine u toku događaja.
 • Prema IAAF i AIMS pravilima, trkači moraju napustiti trku, ako bilo ko od službenih lica od njih to zatraži u suprotnom će biti diskvalifikovani.
 • Ljubimci (životinje) kao i bilo koje prevozno sredstvo na točkovima nisu dozvoljeni na trasi ili na startu/cilju trke.
 • Ukoliko osoba koja je uplatila startninu ne može da nastupi, startnina može biti preneta na drugu osobu najkasnije 2 nedelje pre datuma Manifestaicije, ali ne i na dan trke.
 • Organizator zadržava pravo da ne prihvati startninu i učešće na trci od onoga za koga smatra da ne treba da nastupi.
 • Limit za završetak trke na 5km je 1h , a za polumaraton i maraton 6 sati.  Svi učesnici koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita, biće zamoljeni da završe trku trčeći ili hodajući trotoarom.

IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

OPŠTI USLOVI

Kao uslov mog učešća na takmičenju: SERBIA MARATHON, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio na ovo takmičenje i da na njemu nastupam kao takmičar isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Potpisivanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpeo, a koje mogu nastati kao posledica mog učestvovanja u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

MEDIJSKA SAOPŠTENjA

Upoznat sam da su svi video i audio zapisi takmičara, snimljeni od strane organizatora za vreme odvijanja takmičenja, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala. Saglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

POŠTOVANjE PRAVILA

Izjavljujem da sam upoznat sa pravilima takmičenja o učešću i pravilima na navedenom takmičenju te potpisivanjem ove Izjave potvrđujem da ista razumem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati se svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlašćenih lica na takmičenju. Prihvatam da ne poštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posledicu isključenje iz trke i/ili diskvalifikaciju, bez prava povraćaja startnine.

DOKAZ o starosnoj kategoriji

Takmičari na takmičenju moraju imati navršene godine starosti za određenu kategoriju pre ili tokom ove kalendarske godine. Obavezujem se da ću na zahtev organizatora pružiti dokaz o mojoj dobi vezano za učešće u takmičenju. Maloletna lica mogu učestvovati samo ukoliko imaju pisanu saglasnost roditelja.

IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANjU

Izjavljujem da sam u dobrom zdravstvenom stanju za učestvovanje i takmičenje na ovom takmičenju i da sam uradio lekarski pregled. Potvrđujem da sam svestan svih rizika svojstvenih treningu i takmičenju te oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za bilo kakve nezgode, povrede ili narušeno zdravstveno stanje koje može nastati kao posledica učestvovanja na takmičenju. Izjavljujem da sam prilikom registracije za trku i podizanju startnog paketa, ovlašćenom licu dao na uvid važeću licencu matičnog atletskog saveza ili uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu koje nije starije od šest meseci.

MEDICINSKO SAOPŠTENjE

U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća u takmičenju, potpisivanjem ove Izjave ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne-hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne-hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom lekaru nadležnom za tu svrhu.

OTKAZIVANJE

Učesnik trke može otkazati svoje učešće u trci putem pismenog obaveštenja (uključujući faks, poštu ili elektronsku komunikaciju) u roku od 14 dana od dana transakcije, pod uslovom da je otkaz izvršen najmanje dva radna dana pre početka trke.

Otkazivanje događaja i / ili promena u rasporedu događaja i / ili bilo koja druga promjena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, bujične kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma i / ili organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili povraćaj novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, na drugi datum, u meri u kojoj je to moguće.

ZAVRŠNE ODREDBE

Izjavljujem da dobrovoljno potpisujem ovaj dokument, da razumem posledice svog potpisa i slažem se s prethodno opisanim uslovima. Potpisom prihvatam da za eventualne sporove između organizatora i mene bude nadležan nadležni sud u Beogradu.

OBAVEŠTENjE O PRIKUPLjANjU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje. Atletski savez Srbije je posvećen ispunjenju svojih zakonskih obaveza, tome da se sa Vašim podacima o ličnosti postupa sa poverljivo. Atletski savez Srbije upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti. U svrhu organizacije SERBIA MARATHON SERIES 2019 trke kao i u svrhu obrade rezultata kao i brze i pravovremene reakcije u slučaju vanrednih okolnosti potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. U te svrhe, potrebno je izvršiti prikupljanje sledećih podataka o ličnosti: Ime, Prezime; Datum rođenja; Pol; Kontakt osoba; broj telefona; ЈMBG; Krvna grupa.

Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje. Atletski savez Srbije preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštiti prikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Atletski savez Srbije će preuzeti sve neophodne mere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti. U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane usled takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od Atletskog saveza Srbije ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade. Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost Atletskog saveza Srbije. Za sva pitanja u pogledu gore iznetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na pr@serbia-athletics.org.rs.

SAGLASNOST ZA PRIKUPLjANjE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Saglasan-na sam da Atletski savez Srbije prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti, uključujući ime, prezime, pol, ime kontakt osobe, JMBG i krvnu grupu; Razumem i saglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišćeni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obaveštenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti.

U skladu sa zakonskim zahtevima, ovim potvrđujem da sam obavešten o sledećem:

 • Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;
 • Načinu korišćenja podataka;
 • Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;
 • Identitetu lica koja će koristiti podatke;
 • Pravnom osnovu za davanje podataka;
 • Pravu na opoziv pristanka na obradu;
 • Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;
 • Svim drugim pravima i obavezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;

Razumem da je potrebno da se obratim u Atletskom savezu Srbije, u slučaju da imam bilo kakva pitanja u pogledu svojih podataka o ličnosti, te kako bi se koristio bilo kojim pravom koje imam u tom pogledu.

comtrade

NE PROPUSTI TRKAČKI DOGAĐAJ GODINE